قراردادهای دستمزدی

 معرفی روش دستمزدی

Bilosion Contract Paymenyدر این روش مصالح مورد نیاز پروژه از سوی کارفرما تامین می شود و پیمانکار مسئولیت اجرای کار را بر عهده می گیرد و در ازای آن مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت می کند. در این پیمان ها کارفرما مصالح را با توجه به تشخیص خود از لحاظ جنس و قیمت و تعداد تهیه می کند و بنابراین تهیه آنها را با توجه به اعتبارات و بودجه خود هماهنگ می کندو هر موقع به مشکل مالی برخورد می کند می تواند کار را در پایان یک مرحله متوقف نماید. در ضمن از بابت خرید مصالح مبلغی به پیمانکار پرداخت نمی نماید.

موارد کاربرد روش دستمزدی

معمولا در قراردادهای کوچک و یا زمانی که کارفرما خود امکان تهیه مصالح را دارد از این روش استفاده می گردد. همچنین هنگامی که یک پروژه به بخش های کوچک تر تقسیم شده و این احتمال وجود دارد که کل اعتبار پروژه تامین نگردد امکان توقف کار در این روش با خسارات کمتری نسبت به دیگر روش ها، وجود دارد. در عین حال پیمانکار با توجه به عدم دخالت در تهیه مصالح مسئولیتی را از این بابت قبول نمی نماید.

مزایای روش دستمزدی

1-      در روش دستمزدی تهیه مصالح به عهده کارفرما بوده بنابراین وی می تواند به صلاح دید و بودجه خود نوع، جنس، تعداد و قیمت اقدام به تهیه مصالح مورد نیاز نماید.

2-      مبالغ قراردادهای دستمزدی پائین تر سایر قراردادها بوده و از این نظر امکان توقف کار با خسارت کمتری نسبت به سایر روش ها وجود دارد.

3-      عمده نواسانات بازار در قیمت مصالح اتفاق می افتد بنابراین قراردادهای دستمزدی از مشکلات ناشی از نواسانات بازار به دور است.

معایب روش دستمزدی

1-      با توجه به مسئولیت کارفرما برای تهیه مصالح، پیمانکار معایب کار ناشی از کیفیت مصالح را عهده دار نمی گردد.

2-      مدت زمان اجرای پروژه با توجه به تهیه مصالح از سوی کارفرما و هماهنگی های مربوط معمولا به افزایش زمان پروژه می انجامد.

3-      در اکثر این قراردادها مسئولیت نگهداری مصالح بر عهده کارفرما می باشد.

 

 

 

بالای صفحه