صفحه اصلیخدماتپیمانکاری کلی و جزئیقراردادهای مشارکت در ساخت و بهره برداری

روش مشارکت در ساخت و بهره برداری

 معرفی روش مشارکت در ساخت و بهره برداری

BILOSION Construction در این روش پیمانکار علاوه بر اجرای پروژه، تامین سرمایه بخشی از پروژه را نیز بر عهده می گیرد و در ازای آن در بهره برداری پروژه و یا در مالکیت بخشی از پروژه پایان یافته با کارفرما شریک می گردد. در اغلب این نوع قراردادها کارفرما توان مالی اجرای کل پروژه را به صورت انفرادی ندارد و در ضمن اجرای پروژه نیز توجیه مالی در بردارد.

موارد کاربرد روش مشارکت در ساخت و بهره برداری

هنگامی که کارفرما به علت عدم سرمایه کافی امکان اجرای یک پروژه را ندارد روش مشارکت در ساخت و بهره برداری استفاده می گردد. همچنین در مواردی که کارفرما در نظر دارد به منظور تضمین کیفیت و مطلوبیت نهایی پیمانکار نیز در کار شریک گردد نیز قابل استفاده است. این روش قرارداد امکان سود طرفین را تامین می کند منجر به افزایش سرمایه های خرد و منفعت دو طرفه می گردد

مزیت های روش مشارکت در ساخت و بهره برداری

1-      با توجه به نوع قرارداد کافرما با تامین زمین و مقدمات پروژه احتیاجی به تامین مالی پروژه ندارد با توجه به اینکه در سود نهایی نیز سهیم خواهد بود.

2-      امکان تامین سرمایه برای پروژه ها و زمین های سود ده را فراهم می آورد که نهایتا باعث منفعت مالی کارفرما و پیمانکار می گردد.

3-      جمع آوری سرمایه های خرد و منفعت جمعی

4-      پیمانکار در کیفیت و کمیت کار شریک است و از این رو تضمینی دو چندان برای کیفیت نهایی پروژه وجود دارد.

5-      پیمانکار با تامین بخشی از سرمایه از محل سود اجرا می تواند توان خود را افزایش دهد

6-      به علت عدم تامین مالی پروژه از سوی کارفرما سرعت اجرای پروژه افزایش پیدا می کند

معایب روش مشارکت در ساخت و بهره برداری

1-      ارئه تضمین دو طرفه به منظور اطمینان از پیشرفت به موقع پروژه از سوی پیمانکار و همچنین تضمین به منظور پرداخت سهم الشراکه پیمانکار پس از اتمام کار از سوی کارفرما قدری پیچیده و نیازمند توافق طرفین است.

با توجه به شراکت کارفرما و پیمانکار و عدم تامین مالی پروژه از سوی پیمانکار باعث افزایش آسیب پذیری پروژه نسبت به نواسانت بازار می گردد.

 

 

 

بالای صفحه