صفحه اصلیخدماتپیمانکاری کلی و جزئیقراردادهای مقطوع یا کلید تحویل

روش مقطوع/ کلید تحویل

 معرفی روش مقطوع یا کلید تحویل

Key Bilosion Contractدر بسیاری از پروژه ها، کارفرما مایل است بدون دخالت در جزئیات ریز قیمت ها و مسائل اجرایی، اجرای پروژه را به پیمانکار واگذار نماید که قیمت مبلغ پیمان بر اساس قیمت های واحد پایه نبوده، بلکه به صورت گلی می باشد و پرداخت ها بر اساس درصد اجرا صورت می گیرد. بنابراین در طول اجرای پروژه خیلی از مسائل و مشکلات بین کارفرما و پیمانکار پیش نمی آید و پیمانکار فقط در فکر اجرای پروژه طبق اسناد پیمان بوده و دنبال حجم عملیات و کمیت آن ها نیست. به این نوع قراردادها "کلید تحویل" (BOT: Build operation Transfer ) نیز گفته می شود.

موارد کاربرد روش مقطوع یا کلید تحویل

در مواردی که کارفرما مایل نیست وارد جزئیات ریز قیمت ها و مسائل اجرایی گردد و بازار از ثبات نسبی برخوردار است قراردادهای مقطوع کاربرد دارد. در این روش تمامی مشخصات و جزئیات نهایی پروژه باید در زمان عقد قرارداد، ابتدای پروژه، مشخص باشد زیرا پس از عقد قرارداد امکان تغییر در بخش یا قسمتی از پروژه فقط با رضایت پیمانکار امکان پذیر است. شرایط و زمان های پرداخت در ابتدای قرارداد مشخص می شود و برای کارهای مختلف متفاوت است.

مزیت های روش مقطوع یا کلید تحویل

1-      به علت مشخص بودن تمام جزئیات پروژه در زمان عقد قرارداد نیازی به هماهنگی های زمان بر بین کارفرما و پیمانکار وجود ندارد و بر سرعت کار افزوده می گردد.

2-      قیمت پروژه به صورت مقطوع در ابتدای پروژه بسته می شود و تمامی نوسانات بازار را پوشش می دهد و کاهش و یا افزایش قیمت ها تاثیری بر مبلغ پرداختی کارفرما به پیمانکار ندارد.

3-      کارفرما از جزئیات کاری و مشکلات به دور می ماند و مسئولیت تمامی عوامل اجرایی و مصالح و پرداخت های جزء به عهده پیمانکار است.

4-      صورت وضعیت ها در این روش بسیار ساده و بررسی آنها آسان می باشد از این رو روابط مالی بین کارفرما و پیمانکار از مشکلات دیگر روش ها به دور می ماند.

معایب روش مقطوع یا کلید تحویل

1-      در این روش به علت بسته بودن قرارداد بایستی تمامی جزئیات نهایی در ابتدا و پیش از اجرای پروژه از سوی کارفرما مشخص شده باشد.

2-      به علت بسته بودن قرارداد امکان تغییر در کل یا بخشی از پروژه عملا وجود ندارد.

3-      در زمان هایی که بازار نوسانات غیر عادی دارد معمولا پیمانکار دچار مشکل شده و عملیات پروژه متوقف می گردد.

4-      تعداد پرداخت های کارفرما در این روش نسبت به روش های دیگر معمولا کمتر و مبالغ آن ها بیشتر است.

5-      در صورت عدم تامین منابع مالی از سوی کارفرما با توجه به مبالغ بالای قرارداد خسارات زیادی متوجه کارفرما می گردد و عملا توقف قرارداد امکان پذیر نمی باشد.

بالای صفحه