صفحه اصلیخدماتپیمانکاری کلی و جزئیقراردادهای پیمان مدیریت

روش پیمان مدیریت

  معرفی روش پیمان مدیریت

Construction Bilosionدر این روش پیمانکار اصلی به عنوان مدیر طرح برای اجرای مفاد قرارداد از سوی کارفرما منسوب می گردد و در ازای آن درصدی از مخارج کل و یا مخارج قسمتی از پروژه را به عنوان حق الزحمه دریافت می نماید. مدیر طرح به عنوان امین و وکیل کارفرما با اطلاع وی اقدام به خرید مصالح و گزینش پیمانکاران می نماید و به همین منظور مبلغی را، در ازای ارائه تضمین، به عنوان تنخواه از کارفرما دریافت می نماید و با ارائه صورت های هزینه شامل هزینه های جاری پروژه و حق الزحمه مدیر پس از کسر سپرده حسن انجام کار، حداکثر تا سقف مبلغ تنخواه و در بازه های زمانی ماهیانه و یا مدت کوتاه تر، اقدام به اخذ وجوه هزینه شده از کارفرما می نماید.

موارد کاربرد روش پیمان مدیریت

این روش در بازارهای دارای نوسانات شدید و کارهای نه چندان بزرگ متداول است. بدین صورت که در صورت کاهش قیمت ها دستمزد مدیر طرح کاهش و در صورت افزایش قیمت ها افزایش می یابد. همچنین در مواردی که مشخصات فنی پروژه به صورت دقیق مشخص نیست و یا امکان عدم تامین منابع مالی از سوی کارفرما در روند پروژه وجود دارد روش پیمان مدیریت به عنوان یک روش مناسب مطرح می گردد. در حالت هایی نیز که کارفرما قصد اعمال تغییرات در بخش های مختلف اجرایی در حین اجرای پروژه را دارد این روش کاربرد دارد.

مزیت های روش پیمان مدیریت

  1. شناوری حق الزحمه مدیر طرح در بازارهای دارای نوسانات شدید شرایط مطلوبی را برای اجرای به موقع و با کیفیت بنا به وجود می آورد.
  2. کارفرمایانی که علاقه دارند در جریان تمامی مراحل اجرای پروژه بوده و اعمال نظر نیز نمایند در روش پیمان مدیریت این امکان برای انها وجود دارد.
  3. کارفرما می تواند در روند اجرای کار تغییراتی را در پروژه اعمال کند در صورتی که در دیگر روش ها به علت بسته بودن قراردادها امکان این تغییرات وجود ندارد.
  4. پرداخت هزینه های اجرای پروژه در بازه های زمانی کوتاه تر و به صورت مبالغ کمتر با توجه به پیشرفت پروژه دریافت می گردد.
  5. در صورت تصمیم به توقف پروژه در حین اجرای کار به دلایلی نظیر عدم ثبات بازار و یا عدم امکان تامین مالی پروژه خسارات بسیار کمتری نسبت به دیگر حالت های قرارداد متوجه کارفرما خواهد بود.

 معایب روش پیمان مدیریت

  1. عدم مقطوع بودن قیمت ها و شناوری آن با قیمت های بازار در صورت افزایش قیمت ها باعث افزایش هزینه اجرا خواهد گردید. در صورتی که در روش های مقطوع نوسان قیمت به عهده پیمانکار بوده و کاهش یا افزایش قیمت ها تاثیری در مبلغ پرداختی کارفرما ندارد.
  2. مدیر طرح به عنوان وکیل و نماینده قانونی کارفرما اقدام به خرید مصالح و عقد قراردادها می نماید و طرف اصلی قراردادها و خرید ها همواره کارفرمای اصلی خواهد بود. از این رو برای آن دسته از کارفرمایانی که به جزئیات اداری و گرفتاری های روند اجرا و بررسی صورت وضعیت های مشروح علاقه ای ندارند قرارداد های پیمان مدیریت آزاردهنده می باشند.

 

 

 

بالای صفحه